Πάρε έκπτωση μέχρι και 40% στο Electro Antiperspirant

και απόλαυσε το πρώτο σου στεγνό καλοκαίρι! Μόνο σήμερα!

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης και μεταφοράς

1. Βασικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Επιχείρησης και Αποστολής (εφεξής οι "Όροι") διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των μερών της σύμβασης αγοράς, όπου από τη μία πλευρά ορίζεται η εταιρεία HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (εφεξής ο "Πωλητής") και από την άλλη πλευρά ο αγοραστής (εφεξής ο "Αγοραστής").

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα στην ενότητα Χειριστής.

Ως αγοραστής νοείται ο καταναλωτής ή ο επιχειρηματίας.

Καταναλωτής είναι κάθε πρόσωπο που, εκτός του πλαισίου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του, συνάπτει σύμβαση με τον Πωλητή ή συναλλάσσεται μαζί του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο το οποίο, για δικό του λογαριασμό και με δική του ευθύνη, ασκεί ανεξάρτητη κερδοσκοπική δραστηριότητα στο πλαίσιο του εμπορίου ή με παρόμοιο τρόπο με σκοπό να το πράξει με συνέπεια για την επίτευξη κέρδους. Για τους σκοπούς της προστασίας των καταναλωτών, ως επιχειρηματίας νοείται επίσης κάθε πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τη δική του παραγωγή, επιχείρηση ή παρόμοια δραστηριότητα ή με την ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματός του, ή επίσης πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό επιχειρηματία.

Με την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η επικοινωνία πριν από τη σύναψη της σύμβασης, οι όροι πληρωμής και παράδοσης και οι διαδικασίες υποβολής παραπόνων, και ότι συμφωνεί ρητά με αυτούς, στη διατύπωση που ισχύει και ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της παραγγελίας.

Ο αγοραστής γνωρίζει ότι με την αγορά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην επιχειρηματική προσφορά του Πωλητή, δεν αποκτά κανένα δικαίωμα χρήσης των καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών ονομασιών, εταιρικών ή προϊοντικών λογότυπων (κ.λπ.) του Πωλητή ή των συμβατικών του εταίρων, εκτός αν σε ειδική περίπτωση συμφωνηθεί διαφορετικά με ειδική σύμβαση.

 

2. Προσυμβατική επικοινωνία

Ο πωλητής ενημερώνει ότι

α. απαιτεί την καταβολή του τιμήματος αγοράς πριν ο Αγοραστής αναλάβει την επιτέλεση από τον Πωλητή, ή την υποχρέωση καταβολής προκαταβολής ή παρόμοιας πληρωμής, αυτό αναφέρεται στις απαιτήσεις του Αγοραστή για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, εφόσον αυτές απαιτούνται από αυτόν και παρέχονται από τον Πωλητή,

β. το κόστος των μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας δεν διαφέρει από τη βασική τιμή (στην περίπτωση των συνδέσεων μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου σύμφωνα με τους όρους του φορέα σας, ο Πωλητής δεν χρεώνει άλλα τέλη, αυτό δεν ισχύει για τη μετακίνηση εντός των όρων της σύμβασης, κατά περίπτωση),

γ. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών αναγράφονται πάντα στον ιστότοπο που διαχειρίζεται ο Πωλητής με και χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ωστόσο, το κόστος παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο και τον πάροχο μεταφοράς και τον τρόπο πληρωμής.

δ. σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι καταναλωτής, ο εν λόγω καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών, η οποία ισχύει εάν είναι

o σύμβαση αγοράς, από την ημέρα αποδοχής των αγαθών,

o η σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι περισσότερα είδη αγαθών ή η παράδοση περισσότερων τμημάτων, από την ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας παράδοσης των αγαθών, ενώ η υπαναχώρηση αυτή πρέπει να αποστέλλεται με τη χρήση του εντύπου υπαναχώρησης από τη σύμβαση που βρίσκεται στις παρούσες σελίδες,

ε. ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:

o κατά την παράδοση αγαθών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του καταναλωτή ή για το πρόσωπό του,

o κατά την παράδοση ευπαθών αγαθών, καθώς και αγαθών που έχουν αναμιχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση,

o στην επισκευή ή συντήρηση που πραγματοποιείται στον τόπο που έχει υποδείξει ο καταναλωτής και κατόπιν αιτήματός του- ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της μεταγενέστερης εκτέλεσης επισκευών που δεν ζητήθηκαν ή της παράδοσης ανταλλακτικών που δεν ζητήθηκαν,

o κατά την παράδοση αγαθών σε κλειστή συσκευασία, τα οποία ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και για λόγους υγιεινής δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους,

o για τη μεταφορά ή τη χρήση ελεύθερου χρόνου, εφόσον ο επιχειρηματίας παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εντός της καθορισμένης προθεσμίας,

στ. σε περίπτωση υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση, ο καταναλωτής θα αναλάβει τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών, και εάν πρόκειται για σύμβαση που έχει συναφθεί μέσω μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, τα έξοδα επιστροφής των αγαθών, εάν τα εν λόγω αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική οδό λόγω της φύσης τους,

ζ. η σύμβαση ή το σχετικό φορολογικό έγγραφο θα αποθηκευτεί στο αρχείο του πωλητή

η. σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει κάποιο παράπονο, μπορεί να το απευθύνει στο εποπτικό όργανο του Πωλητή, ή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική ή κρατική εποπτική αρχή.

3. Σύμβαση

Ο Αγοραστής μπορεί να συνάψει τη σύμβαση αποδεχόμενος την πρόταση σύναψης σύμβασης στον ιστότοπο που διαχειρίζεται ο Πωλητής, τοποθετώντας στο καλάθι την αιτούμενη παροχή (αγαθά, υπηρεσίες κ.λπ.). Ένας υπάλληλος του Πωλητή μπορεί να βοηθήσει τον αγοραστή κατά τη σύναψη της σύμβασης, τόσο στις εγκαταστάσεις ή στο τηλέφωνο, όσο και κατά την παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πριν ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία με δεσμευτικό τρόπο, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τόσο την εκπλήρωση που ζητά, όσο και την αποστολή και τον τρόπο πληρωμής, δηλαδή να ελέγξει όλα τα στοιχεία που καταχώρησε στην παραγγελία. Η σύμβαση αγοράς δημιουργείται με την αποστολή της παραγγελίας από τον Αγοραστή μετά την επιλογή της μεταφοράς και του τρόπου πληρωμής και την αποδοχή της παραγγελίας από τον Πωλητή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα κατά τη διαβίβαση δεδομένων. Ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει αμέσως τη σύναψη της σύμβασης στον Αγοραστή με ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει ο Αγοραστής.

Η τρέχουσα διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων θα επισυνάπτεται σε αυτή την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Η προκύπτουσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνηθείσας τιμής) μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί μόνο βάσει της συμφωνίας των μερών ή βάσει νομικών λόγων. Για εξαιρέσεις από αυτή τη διαδικασία, μεταβείτε στην ενότητα Παραγγελία.

Η συναφθείσα σύμβαση αρχειοθετείται από τον πωλητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη σύναψή της, αλλά όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς, με σκοπό την επιτυχή εκπλήρωσή της και δεν είναι προσβάσιμη σε μη συμμετέχοντες τρίτους. Πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης μπορείτε να δείτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπου η διαδικασία αυτή περιγράφεται με σαφήνεια.

Με τη σύμβαση αγοράς, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το αντικείμενο της αγοράς στον Αγοραστή και να του επιτρέψει να αποκτήσει την κυριότητα του εν λόγω αντικειμένου, ενώ ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το αντικείμενο και να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς στον Πωλητή.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα κυριότητας επί του αντικειμένου και, ως εκ τούτου, ο Αγοραστής καθίσταται κύριος του αντικειμένου μόνο με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.

Ο Πωλητής θα παραδώσει το αντικείμενο στον Αγοραστή, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο, και θα επιτρέψει στον Αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του αντικειμένου σύμφωνα με τη σύμβαση.

Ο Πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση να παραδώσει το αντικείμενο στον Αγοραστή εάν του επιτρέψει να χειριστεί το αντικείμενο στον τόπο εκτέλεσης και τον ειδοποιήσει εγκαίρως.

Εάν ο Πωλητής πρόκειται να αποστείλει το αντικείμενο, θα παραδώσει το αντικείμενο στον Αγοραστή παραδίδοντάς το στον μεταφορέα για τη μεταφορά για λογαριασμό του Αγοραστή και θα επιτρέψει στον Αγοραστή να ασκήσει τα δικαιώματα από τη σύμβαση μεταφοράς έναντι του μεταφορέα, ο Πωλητής θα παραδώσει το αντικείμενο στον Αγοραστή μόνο όταν το αντικείμενο του παραδοθεί από τον μεταφορέα.

Ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή το αγοραζόμενο αντικείμενο στη συμφωνηθείσα ποσότητα, ποιότητα και σχεδιασμό.

Εάν ο Πωλητής παραδώσει ποσότητα αντικειμένων μεγαλύτερη από τη συμφωνηθείσα, η σύμβαση αγοράς συνάπτεται και για αυτή την επιπλέον ποσότητα, εκτός εάν ο Αγοραστής την απορρίψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ο τρόπος συσκευασίας του αντικειμένου για τη μεταφορά, ο Πωλητής θα συσκευάσει το αντικείμενο σύμφωνα με τα καθιερωμένα έθιμα- εάν δεν υπάρχουν, τότε με τρόπο απαραίτητο για τη διατήρηση του αντικειμένου και την προστασία του κατά τη μεταφορά. Ομοίως, ο Πωλητής θα φροντίσει για την αποθήκευση του αντικειμένου.

Το δικαίωμα του Αγοραστή από ελαττωματική εκτέλεση βασίζεται σε ελάττωμα που έχει το αντικείμενο όταν ο κίνδυνος ζημίας μεταβιβάζεται στον Αγοραστή, ακόμη και αν αυτό γίνεται αντιληπτό μόνο αργότερα. Το δικαίωμα του Αγοραστή βασίζεται επίσης σε ελάττωμα που προέκυψε αργότερα, το οποίο ο Πωλητής προκάλεσε παραβιάζοντας μία από τις νομικές του υποχρεώσεις.

Ο αγοραστής επιθεωρεί το αντικείμενο το συντομότερο δυνατό μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου ζημίας του αντικειμένου σε αυτόν και βεβαιώνεται για τις ιδιότητες και την ποσότητά του.

Ο κίνδυνος ζημίας μεταβαίνει στον Αγοραστή με την αποδοχή του αντικειμένου. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η περίπτωση που ο Αγοραστής δεν παραλαμβάνει το αντικείμενο, ακόμη και αν ο Πωλητής του έχει επιτρέψει να το χρησιμοποιήσει.

Η ζημία που επήλθε μετά το πέρασμα του κινδύνου ζημίας της ιδιοκτησίας στον Αγοραστή δεν επηρεάζει την υποχρέωσή του να καταβάλει το τίμημα αγοράς, εκτός εάν ο Πωλητής προκάλεσε τη ζημία παραβιάζοντας μία από τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Εάν ένα μέρος καθυστερήσει την παραλαβή του αντικειμένου, το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να πωλήσει το αντικείμενο μετά από προηγούμενη ειδοποίηση για λογαριασμό του καθυστερούντος με κατάλληλο τρόπο, αφού δώσει στον καθυστερούντα μια πρόσθετη και εύλογη προθεσμία για την παραλαβή. Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος καθυστερεί την πληρωμή, η οποία εξαρτάται από την παράδοση του αντικειμένου.

Ευθύνες του Πωλητή

Ο Πωλητής έχει την ευθύνη προς τον Αγοραστή ότι το αντικείμενο δεν έχει ελαττώματα κατά τη παραλαβή του. Αν ένα ελάττωμα εντοπιστεί εντός έξι μηνών από την παραλαβή, θεωρείται ότι το αντικείμενο ήταν ήδη ελαττωματικό κατά την παραλαβή.

Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα από ένα ελάττωμα που προκύπτει σε καταναλωτικά αγαθά εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την παραλαβή, αλλά αυτό δεν αφορά:

  1. Περιπτώσεις στις οποίες ένα αντικείμενο πωλούταν σε χαμηλότερη τιμή λόγω του ελαττώματος με βάση το οποίο συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή,
  2. Για τις φθορές του αντικειμένου που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση του αντικειμένου,
  3. Στην περίπτωση ενός μεταχειρισμένου αντικειμένου, για ένα ελάττωμα που είναι ανάλογο με το βαθμό χρήσης του ή τις φθορές που το αντικείμενο παρουσίαζε ήδη όταν το έλαβε ο αγοραστής, ή
  4. Κάτι επακόλουθο της φύσης του υλικού.

 

Το δικαίωμα της ελαττωματικής λειτουργίας δεν ανήκει στον Αγοραστή, αν ο Αγοραστής ήξερε πριν παραλάβει το αντικείμενο ότι το αντικείμενο είχε το ελάττωμα, ή όταν ο Αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα ο ίδιος.

Αν ένα αντικείμενο έχει ένα ελάττωμα για το οποίο ο Πωλητής φέρει ευθύνη, και αν πρόκειται για αντικείμενο το οποίο πωλούταν σε χαμηλότερη τιμή ή πρόκειται για μεταχειρισμένο αντικείμενο, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα σε μια λογική έκπτωση αντί για το δικαίωμα να ανταλλάξει το αντικείμενο.

Ουσιώδης αθέτηση σύμβασης

Αν η ελαττωματική λειτουργία αποτελεί ουσιώδη αθέτηση σύμβασης, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα

  • Να αφαιρέσει το ελάττωμα παρέχοντας ένα καινούργιο, άρτιο αντικείμενο, ή παρέχοντας ένα αντικείμενο που έλειπε, εφόσον αυτό δεν είναι δυσανάλογο της φύσης του ελαττώματος, αν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα τμήμα του αντικειμένου, ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει μόνο την αντικατάσταση αυτού του τμήματος, αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Μολαταύτα, αν αυτό είναι δυσανάλογο της φύσης του ελαττώματος, και ειδικά αν το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτό το ελάττωμα χωρίς χρέωση,
  • Να εξαλείψει το ελάττωμα επιδιορθώνοντας το αντικείμενο,
  • Για μια εύλογη έκπτωση από την τιμή πώλησης, ή
  • Να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

 

Ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει τον Πωλητή ποιο από αυτά τα δικαιώματα έχει επιλέξει μετά από ενημέρωση για ελάττωμα ή χωρίς μεγάλη καθυστέρηση μετά από τον εντοπισμό ενός ελαττώματος. Η επιλογή που έγινε από τον Πωλητή δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση του Αγοραστή, αυτό δεν εφαρμόζεται αν ο Αγοραστής αιτήθηκε την επιδιόρθωση ενός ελαττώματος το οποίο αργότερα προέκυψε ότι δεν διορθώνεται. Αν ο Πωλητής δεν αφαιρέσει το ελάττωμα/ελαττώματα εντός ενός λογικού χρονικού πλαισίου, ή αν ειδοποιήσει τον Αγοραστή ότι δεν θα αφαιρέσει τα ελαττώματα, ο Αγοραστής μπορεί να αιτηθεί μια λογική έκπτωση από την τιμή πώλησης αντί για την αφαίρεση του ελαττώματος ή μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Αν ο Αγοραστής δεν επιλέξει έγκαιρα το δικαίωμά του, έχει τα ίδια δικαιώματα όπως σε ελάσσονα διάρρηξη σύμβασης, βλ. παρακάτω.

Ο αγοραστής-καταναλωτής έχει το δικαίωμα για μια λογική έκπτωση ακόμα και όταν ο Πωλητής δεν μπορεί να του παρέχει ένα νέο αντικείμενο σε άριστη κατάσταση, να επιδιορθώσει το αντικείμενο ή να αντικαταστήσει το τμήμα του, επίσης και στην περίπτωση που ο Πωλητής δεν διορθώσει την κατάσταση σύντομα ή η διόρθωση θα είχε δημιουργήσει αξιοσημείωτες διαφορές.

Ελάσσονα παραβίαση σύμβασης

Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, ελαφρά παραβίαση της σύμβασης είναι εκείνη κατά την οποία ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το ελάττωμα ή/και να λάβει εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς της εν λόγω λειτουργίας.
Μέχρι ο αγοραστής να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης επί της τιμής αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο πωλητής μπορεί να παραδώσει αυτό που λείπει ή να αφαιρέσει το νομικό ελάττωμα. Άλλα ελαττώματα μπορούν να αρθούν από τον Πωλητή κατ' επιλογή του, για παράδειγμα με επισκευή του αντικειμένου ή παράδοση νέου αντικειμένου.
Εάν ο Πωλητής δεν διορθώσει εγκαίρως το ελάττωμα του αγαθού ή αρνηθεί να το διορθώσει, ο